KERKESË PER MBLEDHJEN E OFERTAVE PER KONSULENT LOKAL PËR KRYERJE STUDIMI

Rreth AOSHC

Qendra Shqiptare e Sigurise dhe Shendetit ne Pune vepron ne fushen e sigurise dhe shendetit ne pune bazuar ne legjislazionin shqiptar, direktivat europiane dhe direktivat e ILO. Ajo eshte e fokusuar ne ceshtje te pergjithshme dhe specifike te Sigurise dhe Shendetit ne Pune (SSHP) per zhvillimin e programeve efektive ne Shqiperi per mbrojtjen e punemarresve. AOSHC promovon nje kulture parandaluese ne fushen e sigurise dhe shendetit ne pune me qellim parandalimin e aksidenteve ne pune dhe semundjeve profesionale. AOSHC eshte pjese e BALcanOSH Network dhe mbeshtet nga Bashkimi Europian.

Aktivitetet Tona

AOSHC ka zhvilluar dhe eshte prezantuar ne nje varg aktivitetesh ne nivel kombetar dhe nderkombetar dhe punon ngushte me te gjithe aktoret qe operojne ne fushen e sigurise dhe shendetit ne pune ne nivel kombetar dhe rajonal.

AOSHC eshte partner ne projektin rajonal IPA “Increasing Capacities and Strengthening of Role of Regional CSO for Improving Labor Conditions and Labor Dialogue with Public Institutions”.

Powered by themekiller.com