Misioni i AOSHC

Qendra Shqiptare per Sigurine e Shendetin ne Pune AOSHC, vepron në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë bazuar ne legjislacionin shqiptar. Ajo ka ne fokus çështjet e përgjithshme dhe specifike të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe zhvillimin e programeve efektive në Shqipëri me qellim mbrojtjen e punemarresve.

Standardet e ulëta të sigurisë dhe shëndetit në punë sjellin aksidente ne pune dhe sëmundje profesionale, te cilat jane jane kosto per individin, familjen, komunitetein, kompanine dhe ekonomine kombetare.

Për këtë arsye, menaxhimi si duhet i sigurisë e shëndetit ne pune kerkon zhvillimin e një kulture që shkon përtej vendit të punës, qe përqafon një qasje gjithë përfshirëse te sigurisë e shëndetit ne pune dhe që perfshin te gjithe aktoret qe veprojne ne kete fushe.

BALcanOSH.net

Anëtarë të rrjetit BALcanOSH.net

Aktivitet nga ETUI

Aktivitet i organizuar nga European Trade Union Institute.

Balkan OSH Network

Aktivitet i organizuar nga BALcanOSH.net

Powered by themekiller.com